Regulamin korzystania z serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego biblioteka.fotoblogia.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko. A. Postanowienia Ogólne.
 1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Nextweb Media Sp z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa, posiadająca NIP: 9512259071, REGON 141506115, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000311202, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN , posiadającym adres poczty elektronicznej biuro@nextwebMedia.pl (“Właściciel”).
 2. 2.Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca blogi Blomedia (m.in. gadzetomania.pl, komorkomania.pl, vbeta.pl, fotoblogia.pl, simblog.pl, autokult.pl, applemania.pl, lajfmajster.pl), jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.
 3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.
 4. Właściciel w każdej chwili, bez dodatkowych czynności zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy, zakresu lub tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
 5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
 7. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany zostaną opublikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich wprowadzeniu.
B. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na:
 1. Otrzymywaniu przez każdego użytkownika, który dokonał subskrypcji na wskazany adres poczty elektronicznej stałego biuletynu informacyjnego ("Newsletter").
 2. Udostępnianiu publikacji elektronicznych (e-booki) o tematyce technologicznej.
 3. Warunkiem skorzystania z Usług "Newsletter" oraz pobierania publikacji elektronicznych jest prawidłowa aktywacja konta użytkownika („Konto”) poprzez wprowadzenie danych do formularza umieszczonego w Serwisie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła („Dane”).
 4. Każdorazowe przekazanie przez użytkownika Danych związane jest z udzieleniem Właścicielowi zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w Dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż Dane będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.
C. Warunki techniczne
 1. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług to: - posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, - sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowszą, Mozilla Firefox, lub Opera, - zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszą.
D. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora na adres e-mail: biuro@nextwebmedia.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania usług obciąża użytkownika.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym samo zgłoszenie przez użytkownika musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.